Webbutveckling 2 planering

Planering

Kursplan Webbutveckling 1, 100p
Läsår 2015-2016
Kurswebb: zipp.se, välj Webbutveckling 1
Lärare: Svante, Tommy
Hösttermin 2015
Vecka Tema och
uppgifter
v.35 Kurs introduktion. Arbetsätt.
Förkunskaper och egna mål med kursen.
v.36 Webbens
utveckling – historisk och samhällsperspektiv. Lagar och etik. Eleverna
gör research parvis kring temat. Frågor som utgångspunkt. Länktips ges. Olika
frågor till olika grupper som redovisas.
v.37 Webbens
utveckling – forts. (Idrottsdag på torsdag)
v.38 Webbens
utveckling – forts. Ge feedback till annan grupps arbete.
v.39 Webbens
utveckling – Redovisning och inlämning
v.40 HTML intro.
Html 5, Doctype, html, head, body, div, p, a, ul, li, img, etc. Notepad
++. Övningar. Validera sin kod. Strukturera filer för
hemsidan.
Steg-för-steg: Börja bygga upp
struktur för Övningssite med sidhuvud, huvudmeny, innehåll och sidfot.
v.41 Steg-för-steg:
HTML forts.
v.42 Steg-för-steg:
CSS intro. Lära sig arbetssätt: Testa/validera sin kod.
v.43 Steg-för-steg:
CSS positionering: box-modell, margin, padding, float. Forts. på
Övningssiten.
v.44 Höstlov
v.45 Steg-för-steg:
Ingen lektion på tisdag –
Utvecklingssamtalsdagen
Övningssite – forts.
v.46 Steg-för-steg:
Övningssite – forts.
v.47 Steg-för-steg:
Övningssite – forts.
v.48 Steg-för-steg:
Introduktion till Webbprojekt 1. Övningssite – forts./Webbprojekt 1
v.49 Steg-för-steg:
Övningssite – forts./Webbprojekt 1
v.50 Steg-för-steg:
Övningssite – forts./Webbprojekt 1
v.51 Steg-för-steg:
Övningssite – forts./Webbprojekt 1
v.52 Jullov
Vårtermin
2016
Vecka Tema
och uppgifter
v.2 Introduktion
till vårens arbete. Reflektion kring höstens arbete: Vad fungerade och vad
borde utvecklas för att nå egna mål.
v.3 Övningssite
klar? Webbprojekt 1
v.4 Webbprojekt
1
v.5 Webbprojekt
1
v.6 Webbprojekt
1
v.7 Webbprojekt
1
v.8 Webbprojekt
1
v.9 Sportlov
v.10 Ingen
lektion tisdag/onsdag – Utvecklingssamtalsdagar
Webbprojekt 1 eller 2
v.11 Idrottsdag
– ?
Webbprojekt 1 eller 2
v.12 Teoriprov-kompletterande.
Produktion
v.13 Webbprojekt
1 eller 2
v.14 Webbprojekt
1 eller 2
v.15 Påsklov
v.16 Webbprojekt
1 eller 2
v.17 Betygssamtal.
Dokumentation
v.18 Betygssamtal.
Dokumentation
v.19 Slutinlämning
DEADLINE
v.20 Presentationer
av hemsidor som gjorts under kursen
v.21 Presentationer
av hemsidor som gjorts under kursen .
v. 22 Resurstid.
Utvärdering
v.23 Resurstid
Webbutveckling 1, 100 poäng
Kurskod: WEBWEU01
Kursen webbutveckling 1 omfattar punkterna 1—3 och
5—9 under rubriken Ämnets syfte,
med särskild betoning på punkterna 1—3 och 6—7.
Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala
innehåll:
· Webben
som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
· Teknisk
orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan
klient och server.
· Utvecklingsprocessen
för ett webbtekniskt projekt: målsättningar, planering, specifikation av
struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och
uppföljning.
· Märkspråk
och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga
innehållet är standarderna för (x)html och css och orientering om
dokumentobjektsmodellen (DOM) och Ecmaskript.
· Teckenkodning:
orientering om ASCII, ISO-8859, Windows-1252 och Unicode.
· Bilder
och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
· Nationella
och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
· Uppnående
av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika
användaragenter.
· Applikationer
som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller
hårdvaruplattform samt hur tillgänglighet uppnås utifrån att applikationerna
ska vara uppfattningsbara, användbara, begripliga och robusta även för
användare med funktionsnedsättning.
· Kvalitetssäkring
av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
· Lagar
och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel
personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
· Terminologi
inom området webbutveckling.
Kunskapskrav
Betyget E
Eleven beskriver översiktligt webbens historia och påverkan på samhället samt grundläggande
tekniker som webben bygger på.
Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen
utvecklar eleven
i
samråd med handledare produkten. I
arbetet utvecklar eleven kod som med
tillfredsställande
resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna
för märkspråk och stilmallar. Dessutom redogör eleven
översiktligt för vanliga problem som
beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer. I arbetet
bearbetar eleven
med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade
för att fungera i produkten.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis. Eleven testar
produkten
i
några webbläsare samt vidtar några enkla åtgärder för att
åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger
eleven en webbplats som med
tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet.
När arbetet är utfört gör eleven en enkel
dokumentation av de moment som har utförts samt
utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör
publicering på
webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven hanterar lösenord
eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt.
Eleven använder med viss säkerhet
enkel
terminologi inom området.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan
och situationens krav.
Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande
del för C är uppfyllda.
Betyget C
Eleven beskriver utförligt webbens historia och påverkan på samhället samt grundläggande
tekniker som webben bygger på.
Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen
utvecklar
eleven efter samråd med handledare produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som
med
tillfredsställande resultat
följer standarder och som omfattar
några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven enkla diskreta domskript. Dessutom redogör eleven utförligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven
teckenkodning i olika applikationer
samt väljer
och anger lämplig teckenkodning
. I arbetet
bearbetar eleven
med viss säkerhet och via flera
moment
text, bild och eventuell annan media, så
att de blir anpassade för att fungera i produkten.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven
med några tester. Eleven testar
produkten
på flera plattformar, inklusive
traditionella datorer och mobila enheter
, samt vidtar några åtgärder för att
åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger
eleven en webbplats som med
tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet och kontrollerar detta med några automatiserade tester.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann
dokumentation av de moment som har utförts samt
utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.
Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör
publicering på
webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven hanterar lösenord
eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt
samt
för välgrundade resonemang om andra webbrelaterade frågor om etik och
integritet
. Dessutom
anger eleven hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet
.
Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan
och situationens krav.
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande
del för A är uppfyllda.
Betyget A
Eleven beskriver utförligt och
nyanserat
webbens historia och påverkan på
samhället samt grundläggande tekniker som webben bygger på.
Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Vid
behov reviderar eleven planen
.
Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare
produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som med
gott
resultat följer standarder och som omfattar flera av de grundläggande teknikerna
för märkspråk och stilmallar.
I produkten infogar
eleven diskreta domskript
. Dessutom redogör eleven
utförligt och nyanserat för
vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika
applikationer,
väljer och anger lämplig
teckenkodning samt anger hur enklare problem som relaterar till
teckenkodningar hanteras
. I arbetet bearbetar
eleven
med säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade
för att fungera i produkten.
Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven både
manuellt och med flera tester.
Eleven testar produkten
på flera plattformar,
inklusive traditionella datorer och mobila enheter
,
samt
optimerar bilder
och andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring
och vidtar åtgärder för att reducera antalet överföringar per
sida
. Dessutom bygger eleven en webbplats som med gott resultat följer grundläggande
principer för tillgänglighet
och kontrollerar
detta med automatiserade tester och simuleringar
.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann
och utförlig
dokumentation av de moment som har
utförts med koppling till generella
principer och testresultat
samt utvärderar med nyanserade
omdömen sitt arbete och resultat och
ger förslag på hur arbetet kan förbättras
.
Eleven redogör utförligt och
nyanserat
för innehållet i lagar och andra
bestämmelser som rör
publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven
hanterar lösenord eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt
samt för välgrundade och nyanserade resonemang om andra
webbrelaterade frågor om etik och integritet. Dessutom anger eleven hur
tredjepartskod kan
innebära problem för produktens säkerhet samt beskriver
grundläggande säkerhetskriterier vid val av webbhotell
.
Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och
situationens krav.
Läs mer på skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?subjectCode=WEB&courseCode=WEBWEU02&lang=sv&tos=gy