Digitalt skapande

Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över tid. I och med den informationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa uttryck.

Syfte

Kursen digitalt skapande 1 omfattar punkterna 1—4 och 6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 6. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

 1. Kunskaper om digitala och analoga skapandeprocesser.
 2. Förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg.
 3. Kunskaper om digitala verktyg för att skapa och gestalta olika uttryck.
 4. Förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront och asynkront.
 5. Kunskaper om plattformar för digitalt samarbete.
 6. Kunskaper om olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

Centralt innehåll

 • Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg.
 • Gränslandet mellan konst och teknik samt hur det formar skapandeprocesser.
 • Kombinationer av olika uttryck för digitala produktioner.
 • Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande.
 • Programvara och hårdvara som används för skapande i olika estetiska uttrycksformer.
 • Samarbetsformer vid digitala produktioner.
 • Presentationsvägar och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier.

Kunskapskrav

Betyget E

(obs. ordvalet “översiktligt” )

Eleven redogör översiktligt för någon digital eller analog skapandeprocess. I eget skapande och gestaltande prövar eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en enkel jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer i samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av program- eller hårdvara.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör översiktligtför olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget C

(obs. ordvalet “utförligt” )

Eleven redogör utförligt för några digitala och analoga skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en välgrundad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar elevenutförligt sina val av program- eller hårdvara.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör utförligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. Dessutom producerar eleven själv i några olika format.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget A

(obs. ordvalet “utförligt och nyanserat” )

Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera digitala och analoga skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder elevenmed säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör envälgrundad och nyanserad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanseratsina val av program- eller hårdvara.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.Dessutom producerar eleven själv i några olika format samt motiverar utförligt och nyanserat sina val av format.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.